Lidmaatschap

Wie kunnen er lid worden?

Lid kunnen worden de natuurlijke personen die in dienst zijn bij of ressorteren onder het Ministerie van Financiën. Ook oud-werknemers die aansluitend op het dienstverband met de VUT of met pensioen zijn gegaan, of die wegens arbeidsongeschiktheid de dienst hebben verlaten, kunnen lid worden.
Het bestuur kan echter afwijken van de statuten en iemand alsnog toestemming geven lid te worden van de PvCF. Het bestuur maakt van deze mogelijkheid slechts beperkt gebruik. Hierbij hanteert het bestuur de overweging dat er een directe relatie moet bestaan met de werkzaamheden binnen de Belastingdienst of het Ministerie. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen die als stagiair, trainee of via het A&O-fonds werkzaam zijn bij de Belastingdienst of het Ministerie lid worden gedurende de periode dat zij binnen de dienst werkzaam zijn, mits dit gedurende een langere periode (bijvoorbeeld één jaar) het geval is.

Communicatie

App PvCF Actueel
Leden van de PvCF kunnen de app PvCF Actueel gratis op hun smartphone of tablet installeren. In deze app worden dagelijks allerlei IT-gerelateerde nieuwtjes gepubliceerd alsmede artikel in de vorm van besprekingen van hardware en software en verenigingsnieuws.

Nieuwsbrief
Regelmatig ontvangen leden een Nieuwsbrief waarin je wordt geïnformeerd over verenigingsnieuws of mooie aanbiedingen

Duur lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging door het lid. Dit moet gebeuren vóór 1 november om het volgende jaar te kunnen ingaan. Daarnaast eindigt het lidmaatschap door het overlijden van het lid.

Bij het verlaten van de dienst in verband met pensioen, VUT of arbeidsongeschiktheid blijft het lidmaatschap doorlopen. Indien om een andere reden de dienst wordt verlaten eindigt in principe het lidmaatschap, maar men moet wel de PvCF hiervan schriftelijk in kennis stellen omdat de PvCF niet op de hoogte wordt gesteld van de beëindiging van het dienstverband.

Contributie

De contributie wordt berekend per kalenderjaar en bedraagt € 20. Bij aanvang van het lidmaatschap na 1 juli wordt de contributie €10,-. Voor de rest van het jaar wordt er GEEN evenredige contributie berekend. Een nieuw lid krijgt namelijk de in de voorafgaande periode verschenen uitgaven van de Computer Express en Cd-roms (voorzover nog aanwezig) toegezonden. Er vindt geen contributierestitutie plaats bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het jaar.

Betaling van contributie

Voor degenen die tijdens het jaar lid worden, wordt voor de eerste contributiebetaling een acceptgiro toegezonden. Tevens wordt een formulier meegezonden waarin wordt gevraagd om de PvCF voor onbepaalde tijd te machtigen de toekomstige contributies te incasseren, hetzij op het decembersalaris, hetzij ten laste van een bank of girorekening. De leden die geen machtiging wensen krijgen een acceptgiro toegezonden. Als geen machtiging is verstrekt en de contributie niet tijdig wordt betaald, wordt er een herinnering gezonden. Indien een lid uiteindelijk de contributie niet betaalt, wordt de inning daarvan uitbesteed aan een incassobureau. Het bedrag dat dan verschuldigd is bedraagt € 90 inclusief incassokosten. Helaas moeten wij jaarlijks constateren dat er toch ongeveer 100 leden van deze wijze van betalen gebruikmaken.

Wijziging in de gegevens van de leden

Door de leden wordt er vaak vanuit gegaan dat de personeelsfunctionaris op de eenheid de PvCF van adreswijzigingen, ontslag, pensionering of overlijden op de hoogte stelt. Dit is over het algemeen echter niet het geval. Indien zo'n situatie zich voordoet, wordt u verzocht het secretariaat van de PvCF rechtstreeks hierover te informeren. Dit kan zowel schriftelijk (per brief of fax), maar ook via e-mail of via deze website.